اندیشه مهدویت

2 محتوا
به همت اداره کل تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نشست تخصصی مبلغان نخبه در عرصه تعمیق ایمان و باورهای دینی با موضوع «کارکردهای مهدویت با رویکرد تمدنی»، برگزار شد.
آغاز امامت حضرت صادق(ع) با آخرین دوره قدرت امویان در عصر هشام بـن عبدالملک (114ق) همراه است. امـا بـا قیام زید بن علی( (121ق) و برخورد رسوای حکومت با او و با جنازه اش، قدرت اجتماعی امویان رو به زوال گذاشت