مسیر

بیانیه رهبر انقلاب

بیانیه نامه با بیان فرهنگ الفبایی بیانیه رهبر معظم انقلاب پیرامون گام دوم انقلاب اسلامی منتشر شد.