تاریخچه

5 محتوا

تاریخچه بازی های رایانه ای به دسته های مختلفی تقسیم می شود؛ بازی های ابتدایی فاقد جنبه هنری، بازی های دوم نجات دنیا توسط یک فرد بود مثل بازی ولف، دسته سوم ورود روایت های سینمایی به بازی های رایانه

نقش وعظ و خطابه، و به تعبیر دیگر تبلیغ دینی به وسیله منبر، به عنوان قویترین رسانه عمومی و وسیله ارتباط جمعی در جوامع اسلامی و تاثیر و تاثر طبقه واعظان و اهل منبر در محیط فرهنگی...
نهاد وعظ و خطابه به عنوان یكی از نهادهای موثر و دیرپای دینی همواره و در مقاطع و دوران های تاریخی مختلف در حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه تاثیرگذار بوده است. این تاثیرگذاری و
آیا جمهوری اسلامی در مقابله با یورش فرهنگی غرب موفق بوده است؟ ظاهرا پاسخ به این پرسش چندان سخت نیست. عملکرد فرهنگی انقلاب متوقع نداشته است. علت چیست؟ این پرسش...