تعهد

2 محتوا
اگر تعهد زن به زندگی یک نعمت باشد که اینگونه است و حتی از اعلی مراتب نعمت به شمار می‌رود، در برابر این نعمت مرد هم تعهدات و وظایفی دارد. امام رضا (علیه السلام) توسعه دادن به خانواده را از تعهدات اصلی مرد بر می‌شمارند.
تکروی،خود خواهی،عدم تحمل دیگران،مخالفت بی دلیل،عدم هماهنگی،در کارهای گروهی آسیب بزرگی است و باید پرهیز شود،داشتن روحیه‌ی خلاق،روح خدمت گذاری،حسن ظن علاقه به پیشرفت،از خصوصیات افراد منعطف می باشد.