دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

تکروی،خود خواهی،عدم تحمل دیگران،مخالفت بی دلیل،عدم هماهنگی،در کارهای گروهی آسیب بزرگی است و باید پرهیز شود،داشتن روحیه‌ی خلاق،روح خدمت گذاری،حسن ظن علاقه به پیشرفت،از خصوصیات افراد منعطف می باشد.
تبلیغ گروهی
۱. اصل انعطاف پذیری

کار گروهی با خشکی و عدم انعطاف پیش نمی رود.
برای مثال:بازی کنان فوتبال در صورتی می توانند برنده شوند و نتایج خوب بگیرند که با همدیگر هماهنگ شوند .اگر هماهنگی خوب مدیریت شود تیم به نتیجه ی مورد نظر و مطلوب خود می رسد.
پس تکروی،خود خواهی،عدم تحمل دیگران،مخالفت بی دلیل،عدم هماهنگی،در کارهای گروهی آسیب بزرگی است و باید پرهیز شود،داشتن روحیه‌ی خلاق،روح خدمت گذاری،حسن ظن علاقه به پیشرفت،از خصوصیات افراد منعطف می باشد.

۲. اصل مشارکت

مشارکت غیراز همکاری است،مشارکت در کارهای گروهی یعنی کار کردن خلاقانه با یکدیگر است.
برای داشتن مشارکت موفق باید به چند نکته توجه کرد:
الف: مثبت اندیشی اعضای گروه
یعنی افراد یک گروه با داشتن روحیه‌ ی اعتماد و نوع دوستی و همیاری یکدیگر را یاری کنند و از ضعف و اشتباه همدیگر بگذرند و سعی نکنند نگاه رقابتی منفی نسبت بهم داشته باشند در حقیقت هدف اصلی افراد کامل کردن همدیگر باشد (افراد مکمل همدیگر باشند) در این صورت است که مشارکت نتیجه ی مطاوب خواهد داشت.
ب: نگرش
برخی از انسانها دنبال منافع خود هستند و دید منی نسبت به دیگران دارند ،این نوع تفکر و نگرش در کارهای مشارکتی نا خودآگاه باعث تزلزل واز هم پاشیدگی گروه می شود و ادامه ی کار گروهی را با مشکل مواجه می سازد.
پس برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب در کار مشارکتی اصلاح نگرش وتقویت روحیه ی حمایت گری امر الزامی است.
ج: تمرکز
اگر افراد گروه بر روی یکدیگر متمرکز باشند و عیوب ومشکلات یکدیگر را شناسایی و حل و رفع کنند گروه به آسانی به بهترین نتیجه خواهند رسید.

۳. اصل تعهد

داشتن تعهد یعنی قبول مسئولیت و تن دادن به کار و انجام وظیفه ای که به فرد محول شده است،افرادی که متعهد هستند به آسانی تسلیم نمی شود و با جدیت تمام کارهای خود را انجام می دهند.
تعهدی که مبتنی بر ارزشهای الهی است محکم و پایدار است پس در یک گروه اعضای گروه باید این اصل را بپذیرند و آن را رعایت کنند تا به موفقیت کامل دست یابند.

منبع:

۱. جان ماکس ول،۱۷ اصل کارتیمی،ص۱۵-۳۹،مترجم:شهروز فرهنگ،موسسه فرهنگی الماس دانش،دوم،۱۳۸۹

 

ارتباط در ایتا