رفتن به محتوای اصلی

جعفری گیلانی

3 محتوا
نمایی از تاریخ شفاهی دفتر
گزارش تصویری| جلسه طرح تاریخ شفاهی دفتر تبلیغات اسلامی

اینکــه شــما ایــن همــه کار انجــام دادیــد و ایـن مقـدار کار در چنتـه داریـد کـه میخواهیـد انجـام بدهیـد، خیلـی خـوب اسـت، این ها خیلی با ارزش است و باید دنبال بشود و تقریباً  همه آنچه ایشان گفتند و بنا است انجام بگیرد مورد تأیید ما است.