شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

اینکــه شــما ایــن همــه کار انجــام دادیــد و ایـن مقـدار کار در چنتـه داریـد کـه میخواهیـد انجـام بدهیـد، خیلـی خـوب اسـت، این ها خیلی با ارزش است و باید دنبال بشود و تقریباً  همه آنچه ایشان گفتند و بنا است انجام بگیرد مورد تأیید ما است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اسلامی، حجــت الاسلام والمســلمین محمـد جعفـری گیلانـی رییـس هیـات امنای دفتـر تبلیغات اسـلامی در ایـن دیدار ضمـن تشـکر از فرصـت پیـش آمـده، بـه بیـان نکاتـی در خصـوص فعالیت هـای ایـن دفتـر پرداختنـد و سـپس حجـت الاسلام والمسـلمین احمـد واعظـی رییـس دفتـر تبلیغـات اسلامی نیـز گزارشی از فعالیـت هـای گذشـته و پیـش روی ایـن دفتـر بـا تا کیـد بـر فعالیـت هـای قطـب هـای فکـری فرهنگـی را ارائـه کردنـد.

حضـرت آیـت الله خامنـه ای نیـز در ایـن دیـدار تصریـح کردنـد: بنـده از اول دورادور در جریـان بعضـی از مسـائل دفتـر تبلیغـات اسلامی بـودم، لکـن از اوایـل کـه ایـن دفتـر بـه حرکـت افتـاد و یـک کارهایـی را شـروع کـرد، احسـاس شـد کـه یـک رگـه روشـنفکری دینـی در ایـن مجموعـه حضـور و وجـود دارد.

ایشـان افزودنـد: امـروز، روزهـای انقلاب، دوره  انقلاب و دوره حرکـت بویـژه حرکــت هــای جهشــی اســت و گــزارش جنــاب آقــای واعظــی گزارشــی خــوب و خوشــحال کننــده بــود.

رهبــر انقلاب اسلامی خطــاب بــه اعضــای هیــات امنــا، رییــس و مدیــران دفتــر تبلیغــات اسلامی خاطرنشــان کردنــد: اینکــه شــما ایــن همــه کار انجــام دادیــد و ایـن مقـدار کار در چنتـه داریـد کـه میخواهیـد انجـام بدهیـد، خیلـی خـوب اسـت، این ها خیلی با ارزش است و باید دنبال بشود و تقریباً  همه آنچه ایشان گفتند و بنا است انجام بگیرد مورد تأیید ما است.

حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: یک نکته خیلی اساسی این است که چرا در مجمو عه های اثرگذار کشور خبری از دفتر تبلیغات اسلامی نیست! باید رویش فکر کنید، تأمل کنید. مجموعه های اثر گذار در محیط فرهنگی کشور را شناسـایی کنیـد ... ایـن هـا اثرگذاریشـان در جامعـه بـا بقیـه عناصـر فرهنگـی جامعــه تفــاوت دارد، ببینیــد چــه نیــاز دارنــد و کــدام مســائل شــرعی را ســؤال می کنند و واقعـا تغذیـه کنیـد. پـس شـما بایـد غنـای فکـری در مجموعه هـای فعـال کشـور ایجـاد کنیـد، ایـن بـه عهـده شـما اسـت و بایـد دنبـال کنید.

ایشــان با اشــاره بــه گــزارش ارائــه شــده در خصــوص فعالیــت هــای مرکــز ملــی پاســخگویی بــه ســوالات دینــی اظهارداشــتند: اشــاره کردیــد کــه چنــد میلیــون سـؤال از شـما شـده اسـت، غالبـا خیلـی از سـؤال کننـده هـا جوان هـا و دانشـجوها هسـتند. ایـن کار خوبـی اسـت، البتـه ایـن سـنتی بـوده کـه از قبـل در حـوزه وجـود داشـته اسـت. ممکـن اسـت یـک نفـر سـؤال کنـد امـا ایـن سـؤال در ذهـن هـزار نفـر باشـد توصیـه مـن در مـورد ایـن سـؤال هـا ایـن اسـت کـه اینهـا را تدویـن کنیــد، چــاپ کنیــد و بــه شــکل هــای خــوب در اختیــار جــوان هــا و دانشــجوها بگذاریـد و بگوییـد ایـن سـؤال هـا شـده، جـواب هایـش اینهـا اسـت؛ بـه نظـر یکـی از کارهــای واجــب ایــن اســت.

حضـرت آیـت الله خامنـه ای همچنیـن بـا اشـاره بـه گـزارش ارائـه شـده در خصـوص فعالیـت هـای دفتـر تبلیغـات اسلامی در فضـای مجـازی تصریـح کردنـد: امـروز همه در فضـای مجـازی حضـور دارنـد، شـما هـم حضـور داریـد، دسـتگاه های دیگـر هـم حضـور دارنـد، منتهـا یـک حضـور جریان سـاز نیـاز اسـت. بایـد کاری کنیـد کـه بخش مهمی از فضـای مجـازی را متعلـق بـه خودتـان کنیـد و بتوانیـد جریان سـازی کنیـد. بهتریـن راه ارتبـاط بـا گروه هـای اثرگـذار فرهنگـی همیـن فضـای مجـازی اسـت. ایشــان بــا اشــاره بــه ضــرورت مســئله شبکه ســازی افزودنــد: ایــن خیلــی مهــم  اسـت، در مجموعه هـای خودمـان دسـتگاه هایی را داریـم کـه چند بخـش دارند و اصلا از هـم خبـر ندارنـد و ایـن عیـب اسـت.  اولا در درون تشـکیلات خودتـان ثانیـا در بیــرون تشــکیلات خودتــان بــا مخاطبین تــان شبکه ســازی کنیــد؛ بــه همدیگــر خبـر بدهنـد، هم افزایـی کننـد، تبـادل کننـد، یـک فکـر را شـما بدهیـد، یـک فکـر را آنهـا بـا شـما مطـرح کننـد و بـه ایـن شـکل شبکه سـازی انجـام گیـرد.

رهبــر انقلاب اسلامی مســئله دیگــر را آسیب شناســی وضــع تبلیــغ دانســتند و ادامـه دادنـد: اشـاره کردیـد کـه چنـد هـزار نفـر بـرای تبلیـغ مـی رونـد. خـب کـه چــی؟ حــالا رفتنــد، چــه اثــری کــرد؟ بازخــوردش چگونــه اســت؟ خروجــی ایــن کار چیسـت؟ ایـن مسـئله مهمی است. یعنـی بنابرایـن آن شـکل تبلیـغ صرفـا اعزام مبلغ (چـه آنهایـی کـه در ایـام محـرم و صفـر و مـاه رمضـان اعـزام میکننـد) چـه آن گروه هـای تبلیغـی کـه اشـاره کردیـد، البتـه گروه هـای تبلیغـی مهم ترنـد، یعنـی اگـر آن شـکل ذهنـی مـا تحقـق پیـدا کنـد، آنهـا شـکل برجسـته تری محسـوب میشـوند. بایــد بازخــورد کارشــان و حرکتشــان دیــده بشــود کــه رفــت و آمدشــان چــه اثــری کـرد و در آن منطقـه توانسـتند چـه کار بکننـد، چـه تعـداد جـوان را جـذب کردنـد کـه ایـن جـوان مصونیـت پیـدا کنـد. البته ایـن احتیـاج دارد که به این مبلغ آمـوزش بدهید، صـرف خوش بیـان بـودن و اهـل بیـان بـودن مبلغین کافـی نیسـت؛ بایـد بدانـد چـه بگویـد و هـر جایـی یـک اقتضایـی دارد و هـر گروهـی یـک اقتضایـی دارد. بالاخره بایـد وضـع تبلیـغ، نـوع اعـزام مبلغ و خـود تبلیـغ آسـیب شناسـی بشـود.

ایشــان مســئله دانــش مــددکاری اسلامی را از فعالیــت هــای مهــم برشــمردند و افزودنــد: تولیــد کار فرهنگــی یــک امــر اســت، دانــش تولیــد یــک حــرف دیگــر. هـر کاری یـک دانشـی دارد، ایـن دانـش لزومـا دانـش تدویـن شـده در کتــاب نیســت؛ تجربه هــا، آ گاهی هــا، خــوش فکری هــا میتواننــد در ایجــاد ایــن دانـش و هدایـت ایـن دانـش اثـر بگـذارد. بالاخره بایـد یـک جایـی ایـن دانش هـا، دانش کارهای گوناگون و تحرکات مختلــف کــه حــالا یکــی اش مــددکاری اجتماعـی اسـت، تدویـن بشـود کـه جنابعالـی گفتیـد و بـه نظـر مـن دفتـر تبلیغـات اسلامی یکـی از بهتریـن جاهایـی اسـت کـه میتواند ایـن کار را انجـام بدهـد.

نظرات

فرمایشات حضرت آقا بسیار عالی وکاربردی بود.
ارتباط در ایتا