يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دوره

در مرکز بین المللی همایش های غدیر؛
این طرح به دنبال آن است که درباره دانشی که به دنبال فراگرفتن آن هستیم نیز اندیشه کرده و در حقیقت به دانش خود، علم داشته باشیم؛ به بیان دیگر این طرح به ما دانشِ دانش را می آموزد.
ارتباط در ایتا