مسیر

دکتر عابدینی

دکتر عابدینی:
چهارمین جلسه از سلسله نشست های سبک زندگی با موضوع معرفی مد با ارائه دکتر عابدینی برگزار شد.