جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

رضا محبوبی

معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور:
معاون سازمان امور اجتماعی کشور: در مبحث سلامت اجتماعی، موضوع سلامت معنوی از اهمیت خاصی برخوردار است.