پنجشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ /۱۷ شوال ۱۴۴۳

مسیر

روش سخنرانی

سخنرانی
پس برای اینکه پذیرش مخاطبین بنحواحسن شکل بگیرد لازم است،سیر منطقی بحث را خوب بیان کنیم،و از استدلال عقلی،و نقلی بهره مند باشیم،تا ارزش و جایگاه محتوا را بیشتر و حق ان را خوب ادا کنیم.
ارتباط در ایتا