دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ /۱ جمادى الآخر ۱۴۴۱

مسیر

صوت/ استاد حسینی قمی - راه های "خوب سخن گفتن و سخن خوب گفتن"

دریافت صوت

هفتمین جلسه دوره آموزشی انتقال تجارب تبلیغی