يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ /۱۵ شوال ۱۴۴۱

مسیر

سریه

جنگ بنی قریظه
بنی قریظه با پیامبر پیمان بسته بودند اما با شروع حرکت قریش و دیگر مشرکان برای جنگ احزاب، عهد خود را شکسته و به مشرکین وعده یاری دادند. تلاش های پیامبر و فرستادن سعد بن معاذ برای جلوگیری از این پیمان شکنی، به نتیجه نرسید.
جنگ بنی قریظه
بنی قریظه با پیامبر پیمان بسته بودند اما با شروع حرکت قریش و دیگر مشرکان برای جنگ احزاب، عهد خود را شکسته و به مشرکین وعده یاری دادند. تلاش های پیامبر و فرستادن سعد بن معاذ برای جلوگیری از این پیمان شکنی، به نتیجه نرسید.