سیدمحمد رضا خوشرو

2 محتوا
سید محمد رضا خوشرو گفت: عده ای از مردم به سبب کوچک ترین دعوا به دادگاه مراجعه می کنند در حالی که می توان با حضور برخی روحانیان آن را بر طرف کرد