شعر حجاب

3 محتوا
با فاطمه همرنگ شدن اوج هنرهاست با فاطمه همرنگ شدن راه ثواب است