شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ /۲۲ محرم ۱۴۴۴

مسیر

صغری محمدی فراز

مدیر گروه تبلیغی یاوران شفیعه بیان کرد:
خانم محمدی فراز مدیر گروه تبلیغی یاوران شفیعه اظهار داشت: بعضی از مسئولین نمی پذیرند که یک خانم هم می تواند مبلغ باشد یا اینکه می تواند در حد و اندازه یک مبلغ آقا، فعالیت های تبلیغی داشته باشد.
ارتباط در ایتا