عاقل

2 محتوا

محتوا:

* ویژگی های خردمند

* خردمند واقعی

* خردمند و جاهل

* خردمند و حق و باطل

* توصیف خردمند

* خردمند و تجربه 

و...

ما در جامعه زندگی می کنیم و موجودی اجتماعی هستیم، بدون ارتباط با دیگران زندگی میسور نیست و از طرف دیگر ارتباط بدون پیوند قلبی سازنده نخواهد بود.