چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ /۷ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

فضیلت

یادداشت تبلیغی
فاطمه زهرا علیهاالسلام به عنوان برترین زنان عالم هستی همواره به عنوان الگویی برتر مطرح بوده و هست که ابعاد وجودی آن بزرگوار فراتر از حضور در زمان و مکانی خاص است .
تهیه و فرآوری: حامد رهنما
سیدمهدی شمس الدین
تردیدی نیست که مسئله تبلیغات در تمامی اعصار و قرون و در نزد همه ادیان و مکاتب و مذاهب و حتی احزاب و گروهها و حکومتها دارای اهمیتی ویژه بوده و آثار بسیاری در تبیین و تثبیت اهداف و خواسته ها و مرام و اندیشه ...