قرب به خدا

3 محتوا
به عقيده جرم شناسان اجتماعي، بسط و گسترش مسائل معنوي، باعث كم شدن جرم و فساد در جوامع مي گردد.
بنده ای که خدا محبوبش است در برابر مادیات دنیا کور می شود چنین فردی چشم دلش باز است و باطن دنیا را می بیند.
در شماره هاى پيشين، در اين سلسله از سخنرانى ها، مباحثى در باره «تزكيه » و «تهذيب نفس » به اهل معرفت تقديم گرديد. در اين شماره، ادامه اين مباحث را پى مى گيريم.