لعن

3 محتوا
استاد حوزه علمیه قم به بیان فلسفه لعن و برائت در زیارت عاشورا پرداخت و گفت: لعن و نفرین را برای افراد و گروهی که دارای رذالت اخلاقی و ناپاکی هستند به کار می‌ بریم و با لعن تنفر، نکوهش، تقبیح و زشتی ظلم این افراد را ابراز می‌ کنیم.
عضو هیأت أمنای مرکز تخصصی شیعه شناسی با اشاره به تندروی های که از سوی برخی مذاهب صورت می‌گیرد، گفت: متأسفانه حتی در میان خودمان نیز برخی موارد شاهد تندروی هایی به نام دفاع و پاسداشت از ولایت و انجام وظیفه هستیم.