مسیر

محمدحسین ظریفیان

دکتر ظریفیان:
چهارمین جلسه از سلسله نشست های سبک زندگی با موضوع مصرف سواد رسانه با ارائه دکتر محمدحسین ظریفیان برگزار شد.