مهارت تبلیغی

4 محتوا

زمان شاه کلاس داشتم ساعتای ده یازده شب بود که درب خونمون رو طلبه ای زد و ...

مهارت هایی برای طلبه نیاز هست که من مواردش رو به آقای مکارم به آقای حسینی بوشهری و حتی به مقام معظم رهبری هم نامه دادم و این موارد را به عرضشون رسوندم...

چند مثال از مخاطب شناسی برایتان عرض می کنم:

نظم و انضباط از ضروریات انجام هر کاری است مخصوصا کارهای گروهی که تعداد برنامه و فعالیت در آن بیشتر از کارهای انفرادی است پس برای اینکه یک گروه در زمان تعیین شده بنتیجه ی مطلوب خود برسد باید رعایت آن را سرلوحه ی برنامه ی کاری خود قرار دهد.