چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ /۷ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

مکان

یادداشت تبلیغی
فاطمه زهرا علیهاالسلام به عنوان برترین زنان عالم هستی همواره به عنوان الگویی برتر مطرح بوده و هست که ابعاد وجودی آن بزرگوار فراتر از حضور در زمان و مکانی خاص است .
روش تدریس
شاگرداني را كه گوش يا چشمشان ضعيف است در جلوي كلاس، و شاگرداني را كه قدشان بلند است در انتهاي كلاس بنشانيد؛ و نيز فاصله شما با شاگردان، فاصله اي مناسب باشد به طوري كه صدايتان براي همۀ آنان به خوبي شنيده شود.