هیئت های دخترانه

2 محتوا
با مشارکت اداره کل تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی و معاونت اجتماعی سپاه استان قم، جلسه توانمند سازی مربیان ومسئولین هیئت های دخترانه را برگزار شد.