مسیر

چهل سالگی انقلاب

چهل سالگی انقلاب
بعضی‌ها زمزمه میکنند «نظام ناکارآمد است»؛ چرا؟
چهل سالگی انقلاب
این جلسه -تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری- نماد مردم‌سالاری است. این دوازدهمین جلسه‌ی ازاین‌قبیل -از اوّل انقلاب تا امروز- است؛
چهل سالگی انقلاب
عصبانیت شاه از دست آمریکایی ها در عین وابستگی
چهل سالگی انقلاب
انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد: کشور را از حالت فلاکت خارج کرد، ملّت را از حالت توسری‌خوری و ذلّت و سرافکندگی خلاص کرد