شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

گروه تبلیغی مبلغات خانواده

سرگروه تبلیغی مبلغات خانواده بیان کرد:
سرگروه تبلیغی مبلغات خانواده بیان کرد: امر تبلیغ با تمامی موانع و سختی هایی که دارد، اما توجه به اینکه اگر بتوانیم یک نفر را به راه مستقیم هدایت کنیم مانند آن است که تمامی انسان ها را نجات داده ایم این امر خود یک آرامش خاصی به انسان می دهد.
ارتباط در ایتا