رفتن به محتوای اصلی

تلویزیون

37 محتوا
نحوه بازتاب دین‌داری در سریال‌های دینی تلویزیون(تحلیل محتوای سریال مدینه 1393)
به سوی تدوین الگوی مطلوب برنامه‌های دینی تلویزیون ایران
شناسایی و تحلیل ناهمگونی‌های برنامه‌های سیمای‌ جمهوری اسلامی ‌ایران با مبانی فرهنگ اسلامی
رویکردهای ناظربه جایگاه مخاطب در پیام رسانی از منظر قرآن کریم (با تمرکز بر آیات قرآنی مشتمل بر درخواست مخاطب)
نحوه مواجهه مخاطب با پیام رسانه از منظر قرآن کریم
بررسی اولویت مصلحت¬گرایی یا حقیقت¬محوری در ارائه پیام بر اساس آموزه¬های قرآن
بررسی شیوه¬های تبلیغ دین اسلام در رسانه تلویزیون از منظر قرآن کریم
الزامات رسانه‌ای تبلیغ دینی تلویزیون نزد دانشجویان دانشگاه‌های تهران
بررسی نقش تبلیغ مؤلفه‌های دینی در شکل‌گیری هویت دینی مخاطبان سریال‌های شبکه دوم سیما از منظر دانشجویان کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي
راهبردها و راهکارهای رسانه‌ای صدا و سیما برای تبلیغ تشیع در آمریکای لاتین