چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ /۷ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

فرق مسکین و فقیر

دریافت ویدئو

چرا به مسکین می گویند مسکین ؟ و به فقیر می گویند فقیر ؟ مگر ایندو چه فرقی دارند؟ / مسکین یعنی فردی که اَسکَنَهُ فَقرُه...