تنظیم خانواده

4 محتوا

بعضی مردان فکر می کنند که چون الرجال قوّامون علی النساء ... پس باید بر زن باید سخت بگیرند / زنهاتون رو آزاد بزارید و سخت بهشون نگیرید بلکه فقط ... 

جمعیت، مؤلفه ای اساسی در شناسایی و معرفی جوامع بشری، و از جمله مسائل مهم در مباحث اجتماعی است که شناخت آن، نقش بسزایی در پیشبرد و بهینه سازی فرهنگ و اقتصاد یک کشور دارد.

یکی از محققان پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از اجرای پروژه «قاعده معاشرت به معروف در فقه خانواده» در این پژوهشکده خبر داد.

مسئله تحدید نسل،‏ کنترل جمعیت و یا تنظیم خانواده،‏ با داشتن سابقه ای طولانی هم چنان مسئله روز و مورد بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی معاصر بوده و اندیشمندان را به دو گروه مخالف و موافق تقسیم کرده است.