جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ /۹ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

تنظیم خانواده

افزایش جمعیت
آیت الله محمدجواد فاضل لنکراني*
جمعیت، مؤلفه ای اساسی در شناسایی و معرفی جوامع بشری، و از جمله مسائل مهم در مباحث اجتماعی است که شناخت آن، نقش بسزایی در پیشبرد و بهینه سازی فرهنگ و اقتصاد یک کشور دارد.
تنظیم خانواده
یکی از محققان پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از اجرای پروژه «قاعده معاشرت به معروف در فقه خانواده» در این پژوهشکده خبر داد.
محمدسبحانى نيا
مسئله تحدید نسل،‏ کنترل جمعیت و یا تنظیم خانواده،‏ با داشتن سابقه ای طولانی هم چنان مسئله روز و مورد بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی معاصر بوده و اندیشمندان را به دو گروه مخالف و موافق تقسیم کرده است.