جواد محدثی

3 محتوا
هیچ اثری با نقد به کمال نمی‌رسد، نقد مفید و سازنده باعث می‌شود که اثر شناخته و چکش‌کاری شده باشد و نقطه‌ضعف آن مشخص می‌شود.
البته اقشار مختلف مردم هر کدام به نوعي امتحان مي شوند؛ مثلا امتحان حاکمان به گونه اي است و آزمون رعيت به گونه ي ديگر، کارمندان به نوعي است و پزشکان به گونه اي و عالمان و فقيهان به نوع ديگر.
استاد حوزه علمیه قم به بیان فلسفه لعن و برائت در زیارت عاشورا پرداخت و گفت: لعن و نفرین را برای افراد و گروهی که دارای رذالت اخلاقی و ناپاکی هستند به کار می‌ بریم و با لعن تنفر، نکوهش، تقبیح و زشتی ظلم این افراد را ابراز می‌ کنیم.