يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

حجت الاسلام قطبی

حجت الاسلام قطبی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تبیین کرد:
در سال های اخیر بیشتر تأکید شده است که مطبوعات محلی و استانی توسعه یابد و بر همین اساس تعداد نشریات محلی فزونی یافته است، لیکن آنچه مهم است استراتژی هایی است که می تواند مطبوعات و نشریات محلی را تقویت نماید.
حجت الاسلام قطبی
حجت الاسلام محمد قطبی؛
بــه مقتضــای شــرایط امــروز مــی بایســت بیــش از پیــش بــه تقویــت و توســعه بــازی هــای فیزیــکال و پرتحــرک بپردازیــم تــا نســل نوخاســته کــودک و نوجــوان بــه دامــان محیــط هــای اجتماعــی بازگــردد.
حجت الاسلام قطبی
رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان:
برای غنی سازی اوقات فراغت نسل جدید باید آنها را به سمت ارتباطات محیطی و اجتماعی در فضای فیزیکی و حقیقی سوق داد و در این راه می توان میان روش های سنتی در فرهنگ خودی و قابلیت های موجود در ابزارهای نوین تلاقی و اتصال ایجاد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین قطبی در نشست رسانه ای عنوان کرد:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با همکاری کارگروه قرآن و تبلیغ شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، در نظر دارد به‌ منظور شناسایی و حمایت از نوآوری و خلاقیت‌های حوزه توسعه و ترویج فرهنگ قرآن در سطح کشور، کتاب نوآوری‌های قرآنی کشور را تألیف میکند.
حجت الاسلام قطبی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان؛
حجت الاسلام والمسلمین قطبی با اشاره به تربیت بیش از ۲ هزار طلبه زباندان در آموزشگاه زبان دفتر تبلیغات اصفهان، بر ضرورت حضور جدی حوزویان در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: اگر از این فرصت استفاده نکنیم به اسلام ظلم کرده ایم.
حجت الاسلام قطبی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان:
جلسه بررسی شیوه های نوین تبلیغ در عرصه فضای مجازی در مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین(ره) برگزار شد.
قطبی
حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی؛
رییس دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان گفت: تکیه به شیوه های فرهنگ سازی قرآنی در جامعه باید فراگیر شده و مورد توجه قرار گیرد.
ارتباط در ایتا