مسیر

حجت الاسلام قطبی
حجت الاسلام محمد قطبی؛
بــه مقتضــای شــرایط امــروز مــی بایســت بیــش از پیــش بــه تقویــت و توســعه بــازی هــای فیزیــکال و پرتحــرک بپردازیــم تــا نســل نوخاســته کــودک و نوجــوان بــه دامــان محیــط هــای اجتماعــی بازگــردد.

یه گزارش بلاغ به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاســلام و المســلمین محمــد قطبــی بــا اشــاره بــه وجــوه تمایــز بیــن بازیهــای فیزیــکال و هــوازی بــا بــازی هــای فکــری و آپارتمانــی گفــت: بــه مقتضــای شــرایط امــروز مــی بایســت بیــش از پیــش بــه تقویــت و توســعه بــازی هــای فیزیــکال و پرتحــرک بپردازیــم تــا نســل نوخاســته کــودک و نوجــوان از آســیب خانگــی و انفــرادی شــدن الگوهــای فراغتــی جــدا شــده و بــه دامــان محیــط هــای اجتماعــی بازگــردد.
وی افــزود: بــه طــور مثــال خالــه بــازی یکــی از الگوهــای تفریح کودکان اســت کــه دارای ویژگــی هــای آموزشــی فراوانــی اســت از جملــه ایفــای نقــش، تعامل دو ســویه، خلاقیــت در ســناریوی بــازی و آزاد بــودن دیالــوگ هــا بــازی در
فضــای دوســتانه و در منطــق خانوادگــی، تمرین ارتباطــات خانوادگــی و اجتماعی، تقویــت هــوش و هیجــان کــودک، بــه کارگیــری ابــزار و وســایل ســاده زندگی در بــازی و ویژگــی هــای دیگــری کــه ایــن بــازی از آن هــا برخــوردار اســت.
رییــس دفتــر تبلیغــات اسـلـامی اصفهــان تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه ارزش و تأثیرگــذاری بــازی هــای بومــی و محلــی از شــهرداری اصفهــان خواســتاریم، نســبت بــه تقویــت و توســعه میــدان هــا و فضاهــای بــازی هــای بومــی و محلــی در بوســتان هــای، پــارک هــا و محــات اصفهــان تدبیــر و اقــدام جــدی تــری داشــته باشــند.
لازم بــه ذکــر اســت خانــه بــازی و خلاقیــت اصفهــان بــه همــت شــهرداری اصفهــان تأســیس و در قالــب برنامــه هــای آموزشــی، تعامــل، تفریحــی وخلاقیــت کــودکان را در حــوزه بــازی هــای آپارتمانــی فراغتــی زمینــه رشــد و خ و فکــری و حرکتــی بــه وجــود آورده اســت.