شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- از پدر ، فرزندان ، همسایگان و شوهر ، حس قدردانی و تشکر داشت ، به تأسی از « من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله »
- ساده زیستی غیر از سخت زیستی است ، ساده زیستی غیر از سخت گیری است.

ارتباط در ایتا