مسیر

ضرورت منبر تبلیغی در موضوع مبارزه با انحرافات

- انحراف ، از ریشه حرف می اید ، یعنی زمانی که مردم از جاده مستفیم خارج شوند می گویند انحراف.
- انحراف اعتقادی مثل قوم موسی ، انحراف اقتصادی مثل کم فروشی قوم شعیب ، انحراف جنسی مثل هم جنسگرایی قوم لوط ، انحراف اجتماعی خدعه نیرنگ و عدم وفای به عهد ، انحراف سیاسی مثل سقیفه
- ضروری است که در ایام فاطمیه به انحرافات در زمان حضرت اشاره کرد.

دانلود حجم
دریافت فایل ۴.۴۲ مگابایت