شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- حضرت زهرا با بزرگترین و سر منشأ انحرافات بعد از پیامبر مواجه شد و آن جریان سقیفه بود.
- عوامل انحرافات که در خطبه فدکیه حضرت بدان اشاره کردند : ۱- پیروی از شیطان ۲- کهنه شدن دین ۳- ظهور نفاق ۴- پشت گوش انداختن کتاب قرآن.
- شیوه مبارزه حضرت زهرا با انحرافات :
خطبه خواندن ، تحریم و روی برگرداندن و تکلم نکردن با آنها ، خفاء قبر ، حرکت و به در خانه مهاجرین و انصار رفتن ، گریه ی سیاسی حضرت.

ارتباط در ایتا