مسیر

شبهه : چرا امیرالمومنین (ع) از همسرش دفاع نکرد؟

دریافت ویدئو

- در کتاب آقای آلوسی که فردی متمایل به وهابیت بوده ، در جلد سوم کتابش نوشته است که امیرالمومنین هنگام هجوم افراد به منزلشان ، تا به اندازه ای که صلاح بوده است دفاع کرده اند و برخورد فیزیکی با آنها داشته اند.