مسیر

تأثیرات بعد حسی و حرکتی در رفتار انسان

دریافت ویدئو

- بُعد حسی و حرکتی ، نماد اتفاقاتی است که اعضای بدن ، موظف به انحام حرکتی هستند ؛ مثل راه رفتن ، گرفتن و پرت کردن و ....
- این بخش در گروه سنی کودک و نوجوان و پیران ، اهمیت بیشتری دارد.