رفتن به محتوای اصلی

دوره آموزشی مهارت های زندگی

388 محتوا

- بعضی افراد سبکشان در ارتباط با دیگران ، سبک تهاجمی است و بعضی ها هم سبک انفعالی دارند ، که این هر دو رفتار غلط و بی نتیجه خواهد بود ؛ ولی با سبک آزادمنشانه ، با احترام و با صراحت حرف دل بیان می ش

- تکنیک به سیم آخر زدن ، یعنی همان ابتدای درخواست طرف مقابل ، جواب آخر و نهایی داده شود.

- تکنیک صفحه ی خط خورده هم می شود در موارد رودربایستی ، قدرت نه گفتن را به فرد بدهد.

- گاهی اوقات وقتی فرد مقابل درخواستی می کند و باعث رودربایستی در خود می شود ، می توان با یک جواب طنز آلود بحث را عوض کرد.

- مهارت نه گفتن ، با پر روئی فرق دارد ؛ بین صراحت و جسارت تفاوت است ، چون در صراحت واضح به دیگران توضیح داده می شود و در جسارت به دیگران حمله می شود.

- گاهی انسان در ارتباط با دیگران ، یک رابطه ی از بالا به پایین دارد و احساس می کند که همه باید از او پایین تر و همه باید خدمتگذار او باشند.

- بعد هیجانی بیشترین و سریعترین تغییرات را در دیگر ابعاد مختلف انسان بوجود می آورد.

- هیجان انسان ، کلیه واکنش های احساسی و عاطفی را شامل می شود ؛ مانند : ترس ، غم ، شادی ، تنفّر و...

- بدون داشتن دلیل موثق ، حکم یک چیز را به کل چیزهای دیگر انتقال دادن را تعمیم بی مورد گویند ؛ مثلا با خستگی بدن خودش حکم کند که کل افراد دیگر هم خسته اند.