مسیر

تصاویر / نشست اعزام گروه های تبلیغی به مناطق عشایری با حضور فرمانده بسیج عشایر