نام فرزندان امام حسین (ع) با ذکر سن واقعی آنها چقدر است؟

تاریخ انتشار:
تعداد دقیق فرزندان امام حسین ( ع ) تا کنون معلوم نشده است و سن برخى از فرزندان امام حسین ( ع ) هم به طور دقیق معلوم نشده است . آن چه براى ما تا به این لحظه روشن شده است در این یادداشت آورده می شود.

پایگاه اطلاع رسانی بلاغ، نام فرزندان امام حسین (ع) با ذکر سن واقعی آنها چقدر است؟

تعداد دقیق فرزندان امام حسین ( ع ) تا کنون معلوم نشده است و سن برخى از فرزندان امام حسین ( ع ) هم به طور دقیق معلوم نشده است . آن چه براى ما تا به این لحظه روشن شده است به این صورت است :

1- رقیه
یکى از فرزندان امام حسین ( ع ) دخترى است معروف به رقیه . این دختر چهار سال داشت و در دوران اسارت در شام در جایى که آنها را نگهدارى مى کردند ، وفات کرده است . مأخذ این مطلب عبارت است از کتاب « کامل بهائى » نوشته « حسن بن على بن محمد بن على طبرى » معروف به عماد الدین طبرى . نویسنده این کتاب از علماى مورد اعتماد شیعه است . درباره نویسنده این کتاب مى توانید به کتاب « فوائد رضویه » نوشته شیخ عباس قمى مراجعه بکنید . در ص 111 ، حرف ح ، کلمه حسن ، درباره او مطالبى دارد . عماد الدین طبرى ماجراى دختر چهار ساله امام حسین ( ع ) را از کتابى به نام « حاویه » ذکر کرده است ( کامل بهائى ، جزء دوم ، فصل سوم ، باب 25 ، ص 179 ) .
در کامل بهائى نام این دختر را ذکر نکرده و فقط دختر چهار ساله را ذکر مى کند و ما از قرائن و شواهد به دست آورده ایم که نام آن دختر رقیه است .
داستان دختر چهار ساله امام حسین ( ع ) را که در خرابه شام وفات کرده شیخ عباس قمى در « منتهى الآمال » ج اول ، ص 807 ، چاپ هجرت ، چاپ هشتم آورده است .
در کتاب « منتخب التواریخ » درباره این دختر چهار ساله حکایت جالبى ذکر کرده است . اگر خواستید به آن کتاب ، ص 388 یک جلدى مراجعه بکنید . در کتاب « تراجم النساء » ، ج 2 ، ص 103 ، چاپ اول ، آو داستان جالب را از « منتخب التواریخ » نقل کرده است .

2- محسن
امام حسین ( ع ) در میان اسیران همسرى داشت که نامش تا به امروز مشخص نشده است . این بانو وقتى که اسیران کربلا را به شام مى بردند ، در نزدیک « حلب » در کوه « جوشن » بچه اش زود هنگام به دنیا آمد و در همانجا هم درگذشت . هم اکنون آن محل به نام « مشهد السقط » معروف است و برخى از علماى بزرگ در همان مکان دفن شده اند ( منتهى الآمال ، ج اول ، ص 776 ، چاپ هجرت ، چاپ هشتم ) .
پس سن این بچه یک روز بود .

3- سکینه
یکى از دختران امام حسین ( ع ) سکینه است . نام او آمنه است و در کربلا حضور داشت . مادرش رباب است و امام حسین ( ع ) نسبت به هر دو علاقه زیادى داشت . حضرت سکینه در سال 61 در کربلا بود و در سال 117 ه . ق وفات کرده است و در موقع وفات هفتاد سال سن داشت . پس از ماجراى کربلا پنجاه و شش سال عمر کرده است و چون در هفتاد سالگى وفات کرده ، پس اگر 56 را از هفتاد کم بکنیم مى ماند . 14
بنابراین حضرت سکینه در کربلا چهارده سال داشت و اگر 14 را از 61 کم بکنیم مى ماند . 47 پس حضرت سکینه در سال 47 قمرى به دنیا آمده و در سال 117 هم وفات کرده است و سنش هفتاد بود . حضرت سکینه در کربلا نامزد داشت و در همانجا به شهادت رسید . پس از ماجراى کربلا « مصعب بن زبیر » آن حضرت را به همسرى در آورد و پس از مصعب به همسرى « عبد الله بن عثمان بن عفان » در آمده است .
وفات او در سال 117 را در « منتهى الآمال » ، ج 1 ، ص 854 به بعد ، « تاریخ و اماکن سیاحتى و زیارتى سوریه » نوشته « اصغر قائدان » ، ص 133 ، چاپ سوم ، نشر مشعر و « منتخب التواریخ » ، ص 194 ، مى توانید ملاحظه بکنید .
هفتاد ساله بودن او در وقت وفات را در کتاب « تاریخ و اماکن سیاحتى و زیارتى سوریه ، ص 133 » ملاحظه بکنید .
همسر اول او « عبد الله بن حسن » بود ( منتهى الآمال ، ج 1 ، ص 700 و تاریخ و اماکن سیاحتى و زیارتى سوریه ، ص 133 ) .
این عبد الله که نامزد حضرت سکینه بود پیش از عروسى در کربلا به شهادت رسید ( تاریخ و اماکن سیاحتى و زیارتى سوریه ، ص 133 و منتهى الآمال ، ج 1 ، ص 700 ) .
شوهر دوم و سوم او در کتاب « منتخب التواریخ ، ص 194 » ذکر شده است . عبد الله بن حسن پسر امام حسن ( ع ) است و عبد الله اکبر نامیده مى شد . بنابراین عبد الله بن حسن ، پسر عموى حضرت سکینه است .

4- فاطمه
یکى از دختران امام حسین ( ع ) فاطمه است و در کربلا حاضر بود . فاطمه در سال 117 ه . ق وفات کرد . در همان سالى که حضرت سکینه وفات کرد ( منتهى الآمال ، ج 1 ، صص 853 - 854 ) .
در کتب مورد مطالعه به سال تولد او اشاره نشده و همچنین ننوشته اند که در چه سنى وفات کرده است . آن چه مسلم است این است که از سال 61 تا سال 117 زنده بوده و 56 سال عمر کرده است و در کربلا بیش از 14 سال سن داشته است چون او یک کمى از سکینه بزرگتر است . حضرت سکینه در کربلا 14 سال داشته است و در سال 47 قمرى به دنیا آمد و با این محاسبه حضرت فاطمه بنت الحسین ( ع ) در حدود 16 - 15 سال داشت و با این ملاحظات در سال 46 یا 45 قمرى به دنیا آمده است .
شوهر فاطمه ، حسن بن حسن بود . این حسن را « حسن مثنى » مى نامند ( منتهى الآمال ، ج 1 ، ص 854 ) .
فاطمه از این حسن سه بچه به دنیا آورد که عبارتند از : عبدالله ، ابراهیم و حسن که این حسن را « حسن مثلث » مى گویند ( همان ) .
حسن بن حسن ( ع ) پسر عموى فاطمه است و در کربلا حاضر و جزو رزمندگان کربلا بود . روز عاشورا زخمى شد و افتاد ولى او را با وساطت یکى از آشنایان نکشتند و با اسیران به شام بردند .
بر این اساس سن واقعى فاطمه بنت الحسین ( ع ) تا این لحظه معلوم نشده است .

5- امام زین العابدین
امام سجاد ( ع ) در سال 36 و یا 38 ه . ق به دنیا آمده است ( منتهى الآمال ، ج 2 ، ص 29 ، چاپ هجرت ، و الانوار النعمانیه ، ج اول ، چاپ تبریز ، ص 374 ) .
و در سال 95 یا 94 ه . ق وفات کرده است ( منتهى الآمال ، ج 2 ، ص 92 ) .
اگر در سال 36 به دنیا آمده و در سال 95 وفات یافته ، پس سن آن حضرت ( ع ) در موقع وفات 59 بوده است و اگر در سال 38 به دنیا آمده و در سال 95 وفات یافته ، در وقت وفات 57 سال داشت و اگر سال وفات را 94 به حساب بیاوریم در این صورت سن آن حضرت ( ع ) یا 58 بوده و یا . 56 براى همین اختلاف است که سن او در کربلا یا 25 بود و یا 23 ، چون حادثه کربلا در سال 61 روى داده است .
پس حضرت امام سجاد ( ع ) موقع وفات 59 ساله یا 57 ساله یا 58 و یا 56 ساله بودند . در « انوار نعمانیه » سال وفات او را فقط 95 مى داند . در این صورت آن حضرت ( ع ) موقع وفات یا 57 ساله بودند و یا 59 ساله و در همین انوار نعمانیه سن آن حضرت ( ع ) را 57 ذکر کرده است ( انوار نعمانیه ، ج 1 ، ص 374 ) .
با این حساب مى توان گفت که آن حضرت ( ع ) در وقت وفات 57 سال داشت و درسال 38 ه . ق به دنیا آمده و در سال 95 وفات کرده است .

6- على اکبر
یکى از فرزندان امام حسین ( ع ) که در کربلا به شهادت رسید على اکبر ( ع ) است . على اکبر در کربلا 27 سال داشت و داراى زن و بچه بود و کنیه اش « ابوالحسن » است ( سخنان حسین بن على ( ع ) ، محمد صادق نجمى ، ص 303 ، به نقل از مقتل مقرم ) .
مطابق این نظر على اکبر باید در سال 34 ه . ق به دنیا آمده باشد و روز عاشورا سال 61 به شهادت رسیده است . به نظر برخى على اکبر در سال 33 متولد شده است ( همان ، ص 300 ) .
و با این محاسبه على اکبر در کربلا 28 سال داشته است . در سن و سال على اکبر اختلافات زیادى هست و ما آنها را نیاوردیم و به نظر مى رسد که آنچه در کتاب « سخنان امام حسین ( ع ) » آمده کافى است .

7- جعفر بن حسین ( ع )
امام حسین ( ع ) پسرى به نام جعفر داشت ( مطالب السئول فى مناقب آل الرسول ، محمد بن طلحه بن محمد قرشى شافعى ، ص 257 ، چاپ اول ، بیروت ، مؤسسه البلاغ و بحار الانوار ، ج 45 ، ص 330 ، چاپ ایران ) .
جعفر بن الحسین ( ع ) در زمان حیات امام حسین ( ع ) در گذشت ( منتهى الآمال ، ج 1 ، ص 853 و بحار الانوار ، ج 45 ، ص 329 ) .
نسبت به سن و سال او اطلاعاتى به دست نیامد .

8- محمد بن الحسین ( ع )
یکى از فرزندان امام حسین ( ع ) پسرى است به نام محمد ( مطالب السئول ، ص 257 و بحار الانوار ، ج 45 ، ص 331 ) .
نسبت به سن و سال این بچه هم اطلاعاتى به دست نیامد .

9- عبدالله بن الحسین ( ع )
امام حسین ( ع ) پسرى داشت به نام عبدالله ( مطالب السئوال ، ص 257 ) .
عبدالله در کربلا به شهادت رسید ( بحار الانوار ، ج 45 ، ص 330 و 329 منتهى الآمال ، ج اول ، ص 853 ) .
عبدالله در بغل امام حسین ( ع ) و در بچگى به شهادت رسید ( انوار النعمانیه ، ج 1 ، ص 373 ) .
مادر عبدالله رباب است و شیرخوار بود و او را « على اصغر » مى نامند ( . ک : تاریخ زندگانى امام حسین ( ع ) ، عماد زاده ، ص 202 ، چاپ اول ، انتشارات اسوه ، 1373 ) .
در بعضى نوشته ها آمده است که براى امام حسین ( ع ) در کربلا بچه اى به دنیا آمد و در بغل امام حسین ( ع ) کشته شد ( تاریخ زندگانى امام حسین ( ع ) ، ج 4 ، ص 302 ، چاپ اول ، 1380 ، دفتر انتشارات کمک آموزشى ، به زبان عربى ) .
به احتمال زیاد این بچه همان عبدالله شیرخوار است و از این معلوم مى شود که بچه یک روزه بوده است . در همین کتاب آمده است که امام حسین ( ع ) پسرى داشت سه ساله و به شهادت رسید ( ص 289 ) ولى نام آن را نیاورده است .

10- زینب بنت الحسین ( ع )
یکى از دختران امام حسین ( ع ) زینب است ( مطالب السئوال ، ص 257 ) .
و در باره او هم اطلاعاتى به دست نیامد .

در پایان باید این نکته را یادآورى بکنیم که اگر تلاش هاى پیروان امام حسین ( ع ) نبود ، این مقدار اطلاعات هم براى ما نمى ماند . امویان تمام تلاش خود را به کار گرفتند که اثرى از حسین بن على ( ع ) و اولاد او نماند . « امام فخر رازى » در جلد اول تفسیر خود در سوره حمد درباره بلند خواندن « بسم الله الرحمن الرحیم » و یا آهسته خواندن آن مى گوید : « وقتى که حکومت به دست بنى امیه افتاد آنان در همه جا تأکید داشتند که « بسم الله » بلند خوانده نشود ، چون آنان سعى مى کردند که آثار على بن ابى طالب ( ع ) را محو بکنند 1
( 1 ) ( انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه ، آیه الله حسن زاده آملى ، ص 39 ، پاورقى ، به نقل از تفسیر کبیر ، ج اول ، ص 160 ، چاپ استانبول ) .

دیدگاه‌ها

حسین 01:29 - 1401/12/04

خلیی خوب

بخشعلی احمدی پور

In reply to by حسین

13:13 - 1402/04/29

خیلی عالی بود من تا حالا نمی دانستم ده فرزند دارد ممنون از شما

مهدی

In reply to by حسین

07:51 - 1402/05/03

امام حسین از عزیزان شان هم گذشتن شهامت امام حسین با زبان گفته نمیشود

یاری

In reply to by حسین

13:10 - 1402/06/18

خیلی ممنون از این اطلاعات مفید

ناشناس 14:50 - 1401/12/05

عالی بود

داود زارع

In reply to by ناشناس

02:36 - 1402/01/27

عالی
خدا قبول کنه

ایرج 21:08 - 1401/12/05

خیلی عالی بود ممنون

فرهاد 10:59 - 1401/12/07

بسیار عالی . اجرتان با سید اشهدا

امل 00:00 - 1401/12/08

عالی بود

ناهید 20:49 - 1401/12/13

ممنون که این اطلاعات در اختیار مردم قرار می گیرد.

سعید 20:24 - 1401/12/14

ممنون از شما
مفید بود و جالب
اجرتون با امام حسین(ع)

سرباز امام زمان 17:14 - 1401/12/19

ممنون

ناشناس 12:37 - 1401/12/28

قربان سکینه جان

ناشناس 12:57 - 1402/01/04

عالیههههههه🤍🦋

سید 13:06 - 1402/01/06

پس عمر را چرا نگفتیم

ناشناس 21:23 - 1402/01/06

اسم فرزندان امام حسین که هفت کلمه باشد

زهرا 22:16 - 1402/01/10

جانم‌ فدای‌ حسین‌ اهل‌ بیتش‌ جانم‌ فدای‌ زینب‌ جانم‌ فدای‌ رقیه‌ حسین‌‌ قربون‌ علی‌ اصغر‌ برم

سرور کریمی 09:20 - 1402/01/11

ممنون اجرکم علی الله

ناشناس 20:33 - 1402/01/14

سلام بر اولاد الحسین امام سجاد علی اکبر علی اصغر و سکینه خاتون

ناشناس 21:25 - 1402/01/17

محبت به سکینه خاتوون درمقاتل معتبر مشهود است

ناشناس 19:54 - 1402/01/18

مولاتی سیده سکینه س

حسین 08:20 - 1402/01/20

ممنون از اطلاعات رسانی

ناشناس 22:46 - 1402/01/23

سلام بر سه علی بن الحسین وسکینه ازاولاد حسین ع

ناشناس 21:54 - 1402/01/30

لبیک یاحسین واولادالحسین

ناشناس 20:09 - 1402/02/04

دروداع علی اکبر انچه بیش دلها راسوزاند خواهرش سکینه بود

ناشناس 21:54 - 1402/02/05

نوحه جوان دختر سکینه ثارالله عالی است

مادر طاها 00:03 - 1402/02/06

فدای معصومیت رقیه و علی اصغر؛فدای دل داغ دیده ی حسین علیه اسلام😘

ناشناس 13:10 - 1402/02/06

نوحه دلنشین ومستند سکینه رادوست دارم سلام بر حسین ع

ناشناس 19:12 - 1402/02/06

ازسکینه برکتها وحاجتها گرفته ام صلواه بر او وبابایش

ناشناس 18:43 - 1402/02/07

مدد یاسکینه بنت الحسین

ناشناس 21:49 - 1402/02/08

سکینه نازدانه سید الشهدا ع

گلادیاتور 15:15 - 1402/02/12

اِنَّ الْحُسین مِصباحُ الْهُدی وَ سَفینَهُ الْنِّجاة
به درستى که حسین(علیه السلام) مصباح هدایت و کشتى نجات است»
این رو تو عرش نوشتن، دیگه تا آخرش رو بخونید چه خبره!

ناشناس 13:44 - 1402/02/16

ممنون که این اطلاعات رو در اختیار ما قرار دادین

ناشناس 23:15 - 1402/02/16

عزیزم حسین ع

حسین 09:09 - 1402/02/19

سلام برامام حسین (ع) وفرزندانش

علی. 23:20 - 1402/02/27

اسلام علیک یا اباعبدالله.
سلام بر کسانی که که نام حسین را همه جا در زبان دارن.

زکیه السادات 10:09 - 1402/03/13

بسیار عالی بود
اجرتون با امام حسین علیه السلام

ناشناس 11:43 - 1402/03/25

سلام برحسین واولاد حسین و اصحاب حسین وجان ها به قربان حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک

قاسمی 22:07 - 1402/04/09

چطور ممکنه که تعداد زن و بچه هاش رو دقیق نمیدونن و اطلاعات خیلی کمی ازش دارن ولی چنان جزئیاتی از واقعه کربلا نقل میکنند که انگار خودشون اونجا تو لشکر یزید بودن و به چشم دیدن. بعد علی اکبر مگه نوجوان نبود الان روز تولدش رو روز نوجوان گذاشتن درحالی که 28سالش بود.

قاسمی 22:08 - 1402/04/09

شما حتی نظرات رو هم فیلتر میکنید و فقط موافق ها رو نشون میدین

فاطمه 00:00 - 1402/04/28

خیلی خوب بود
ممنونم باعث شد من با فرزندان امام حسین علیه السلام آشنایی بیشتر پیدا کنم
عالی بود سپاسگزارم

سید مجتبی موسو… 15:56 - 1402/04/30

اجرتان با ابا عبدالله الحسین ع، معلومات خوبی بود

امیر 23:19 - 1402/04/30

سلام ممنون از شما
ولی امام زین العابدین وفات نکردند
شهید شدند
تصحیح بفرمایید

بلاغ

In reply to by امیر

08:08 - 1402/04/31

سلام وقت بخیر
سپاسگزاریم از حسن توجه
چون مطالب به صورت (نقل قول) می باشد بدین سبب، واژگان را تغییر نداده ایم.

داور 15:05 - 1402/04/31

درزمینه ازدواج فاطمه باپسر زبیر از انحرافات تاریخی است درحالیکه در تمام دورانها فرزندان علوی باهیچکدام از دشمنان اهل بیت ازدواج نکرده اند وبه گونه ای انحرافات تاریخی را وارد زندگی فرزندان علوی نموده اند

مرتضی 17:13 - 1402/04/31

درودخدابرپیکرپاک آقااباعبدالله حسین...وطفل دردانه اش حضرت رقیه(ص)..وهمچنین حضرت سکینه که درهنگام اسارت تومسیرشام این دوفرزندعزیزامام حسین راخیلی اذیت کردنداین لعنتی ها

فاطمه 02:14 - 1402/05/01

خیلی ممنونم بابت اطلاعتان
اما فرزند بزرگ آقا امام حسین سکینه نام دارد؟
آخه سکینه فک کنم فرزند ارشد امام حسین هست چونکه امام حسین اول با رباب ازدواج کرده و رباب هم دو تا فرزند به دنیا اوارده اول سکینه دوم علی اصغر

حسین یزدانی 19:22 - 1402/05/01

ممنون بابت اطلاعات شما

ابراهیم 21:57 - 1402/05/01

جانم حسین(ع)چقدرعالی بودبقول شهیدمطهری چه تحریفاتی درواقعه عاشوراکه نکردن همیشه میگن جوان۱۸ساله اباعبدالله علی اکبر(س)

زهرا 10:50 - 1402/05/03

اجرتون با امام حسین

عزت اله 12:17 - 1402/05/03

سلام بر حسین ع واوالاد حسین و اصحاب حسین ع. سلام برقمربنی هاشم سلام بر زینب کبری س... . خداوند شماراحفط کند که این مطالب ارزشمند مفید و مقدس منتشرمیکنید.. من مشکلی داشتم از ته قلبم با تمام وجودم در آن شب به مولا و سرورم امام حسین ع متوسل شدم التماسش کردم دستم بگیره کمکم کنه شنیده بودم آقا رو به مادرش قسمش بدی جواب میگیری. با تمام وجودم به مادرش قسمش دادم و ازش خواستم گره از کارم باز کنه آخی پای آبرو درمیان بود..... آن شب با چشمان پراز اشک خوابم برد در عالم خواب متوجه شدم جایی هستم که عین باغی که خشک شده باشه درختان وگلهاوهمه خشک وبی اب وعلف بود همش مارهای وحشتناک اطراف بودند بالای سکویی بودم عین سکوهای نماز در مسیر شهرها خیلی ترسیده بودم وحشت زده بودم مارها به بالای سکو آمدن راه فراری نداشتم بهم حمله ور شدند خواستند وارد بهم حمله ور شوند...... که متوجه نوری شدم قربونت برم امام حسین ع فدایت بشم آقا در راه شما بمیرم آقا جانم اون نور چقدر نورانی بود دقیق نگاه کردم حدودا 50 قدم با من فاصله داشت چهره مبارکش ار بس نورانی بودنتونستم درک کنم در این هنگام دست مبارکشون دست راستشون به سمتم دراز کردند و اون نورانیت دست مبارکش خیلی زیاد بود. که از خواب پریدم موذن داشت اذان صبح میگفت... آقا الن من طوری شدم که اسم آقا مبارک آقا برده میشه بغض میکنم نمیتونم جلوی خودم بگیرم آب میبینم گریه ام میگیره............... السلام و علیکم یا ابا عبدالله....... التماس دعا.....

ناشناس 22:47 - 1402/05/03

سلام برعلی اکبر وسکینه وعلی اصعر

ناشناس 13:40 - 1402/05/04

واقعه کربلا داستان جان فشانی حسین است و زیر بار زور نرفتنه .از همه هستیش گذشت تا اسلام واقعی بماند .این خودش از همه چی مهمتره تا شجره نامه دقیق کشته شدگان .خدا به ما کمک کنه از دینمون محافظت کنیم .

سارا 11:58 - 1402/05/06

من عبدالله رو می دونستم اما فاطمه س و جعفر ع و محسن ع و زینب س رو نمی دونستم

ناشناس 20:04 - 1402/05/06

خیلی عالی

ناشناس 22:39 - 1402/05/06

درزیارت عاشورابه اولاد حسین سلام میدهیم ولی درنوحه یاد انها نیست

فاطمه سادات 22:16 - 1402/05/07

بسیار عالی و جالب بود من فقط اسم رقیه و سکینه و سه تا علی ها( علی اصغر و علی اکبر و علی اوسط یا همون امام سجاد ) رو میدونستم

محمود قلی نژاد 23:42 - 1402/05/08

سلام خیلی خیلی ممنون علمم بسیار بیشتر شدبه تاریخ خداخیرتان بده

اسرا 00:32 - 1402/05/09

ممنون از لطف شما خیلی مفید بود
ولی تا آنجایی که من تا اکنون شنیده ام همه جا گفته اند حضرت علی اصغر یا یا همان ابدالله شش مامه بود که روی دست امام حسین جان داد
ولی باز هم تشکر

ناشناس 09:23 - 1402/05/10

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام

یوسف 22:14 - 1402/05/10

سلام بر حسین و اولاد و اصحاب با وفایش

محمد مهدی 23:17 - 1402/05/10

حضرت امام سجاد به مرگ طبیعی فوت نکردند
ایشان توسط ولید ملعون زهر خورانده شدند و به شهادت رسیدند

ناشناس 09:51 - 1402/05/11

باسلام خدمت بازدیدکنندگان محترم واقعه کربلا را امام سجاد وامام باقر(ع)روایت کردن اهمیت واقعه کربلا چه ربطی به سن و سال داره انهانمخواستنددفترچه خاطرات بنویسند که تعدادی برادر وخواهرومادرانشان رامقایسه کنند؟!دراصل زندگی ائمه کنکاش کنیم معرفتی بدست آوریم سن و سال عمل صالح نمی شود

محسن 08:16 - 1402/05/15

السلام علیک یا ثارالله من بیشتر دلم بحال حضرت زینب س میسوزه چه کشیده

اوا سادات 16:34 - 1402/05/17

حاجت گرفتم از خانم سکینه، ممنون که نشر دادید،انشالله سفر کرببلا نصیب تـک تکتانـ

محمدنقی 22:00 - 1402/05/17

یاحسین یاحسین یاحسین هرکس نگریدحتمان ندانسته حسین کیست

ناشناس 09:08 - 1402/05/23

خیلی ممنون از محبتتون دوست عزیز که این اطلاعات قشنگ ومفیدروکه نمی‌دونستم گذاشتین واقعاً ممنونم
راستش من به دلیل اینکه دیشب خواب اولادآقاامام حسین ع رودیدم اومدم سرچ کردم که درست است خداروشکر خواب دیدم که دودختردارن بجزحضرت رقیه سلام الله علیها به نام های فاطمه وسکینه... خدایاشکرت که لایق دونستی مراوخواب اهل بیت را دیدم 🥺😭🤲🙏❤️🌱🌺✨

مجتبی 23:58 - 1402/05/31

خیلی ممنون که بابت گنگ بودن اطلاعات در اخر توضیح دادید من اولش داشتم نا امید میشدم که شاید این مطالبی که گفتید معتبر نباشه
بسیار سپاس گذارم

مسعود 00:52 - 1402/06/10

عالی بودممنون ازتمام عزیزانی که راه امام حسین ع رادرپیش دارندو ادامه می دهند

ناشناس 00:38 - 1402/06/16

زیباست

مهدی ایزدپناه 02:28 - 1402/06/19

لبیک یا حسین

سید فاطمه حسنا 15:27 - 1402/06/20

خیلی خیلی خوب بود
به خصوص حسن بن حسن را متوجه شدیم🙏

زهرا 16:34 - 1402/06/22

السلام علی الرضیع الصغیر فدای حنجر خشکده وپاره پاره ات. بی‌شک آنها که در کربلا اینقدر وحشیانه رفتار کردند یک مشت دیوانه دیوسیرت بودند.اللهم العنهم جمیعا

ناشناس 21:11 - 1402/06/23

خدا خیر تان دهد ممنون

شادمهر 21:43 - 1402/06/24

امام حسین مردی بسیار نیکویی بودن.من الان سوال برام پیش آمده لطفاجواب منوبدیدممنون میشم چراامام حسین شب قبل ازجنگ خانواده اش رابابقیه که تنهاش گزاشتن نفرستاد برن چراازجنیان کمک نگرفت چراازدشمنش آب وکمک خواست که علی اصغررانکشن .خواهشابدون تعصب جواب بدین

بهنام رزاق منشی 07:42 - 1402/06/30

درود بر حسین فاطمه شافع روز محشر

ناشناس 11:50 - 1402/07/03

خدا خیرتون بده

علیمردان 00:49 - 1402/07/29

باسلام بسیار عالی بود لبیک یا حضرت رقیه ع

نازنین 22:49 - 1402/08/02

چرا نظرها سانسور میکنید همش موافق را پخش می‌کنید

سمیه 22:12 - 1402/08/27

عالی بود ممنون

یا امام حسین ع

محمدرضا بهرامی محمدی 18:34 - 1402/09/08

تبارک الله عالی بود ممنون از زحماتتون
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین
🌸 الّلهُــــــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَـــــــــرَج🌸️

ناشناس 22:28 - 1402/11/17

بیست رجب تولد سکینه بود

ناشناس 14:05 - 1403/01/14

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین جانم هستیم فدای حسین واولاد حسین علیه السلام

رضوی 05:21 - 1403/01/21

السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین ممنون از زحمات شما اجرتان با حسین علیه السلام

فاطمه 06:38 - 1403/01/25

السّلام عَلیَ الحُسَین (ع) وعَلی عَلِِِّیِ ابن الحُسَین (ع) وعَلی اوْلادِ الحُسَین (ع) و عَلی اَصحابِ الحُسَین (ع)❤️
بهشتم حسین ) ع ) یه گوشه رو قلبم نوشتم حسین ( ع )
سرشتم حسین ( ع ) توو سینه زنی توو بهشتم حسین ( ع )
جانم فدای آقام ابا عبدالله الحسین علیه السلام🤲😭

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس های صفحه وب و آدرس های ایمیل به طور خودکار به پیوند تبدیل می شوند.