مسیر

دفتــر تبلیغــات اســلامی حــوزه علمیــه قــم بــا صــدور بیانیــه ای، تروریســتی خوانــدن ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی توســط آمریــکا را محکــوم کــرد.

بــه گــزارش بلاغ، به نقل از روابط عمومی دفتــر تبلیغــات اســلامی، متــن ایــن بیانیــه بدیــن شــرح اســت: در چهلمیــن ســال پیــروزی انقــلاب اســلامی و در شــرایطی کــه علیرغــم بحــران ســیل، ملــت ایــران در کنار نیروهای مســلح صحنه همدلی و همراهــی بیــش از پیــش را رقــم زده و نشــان داده انــد کــه علیرغم تحریم های بیــن المللــی، مــی تواننــد بــر هــر مشــکلی غلبــه کننــد، تحریــم ســپاه مقتــدر و ســرافراز ایــران اســلامی توســط آمریــکای جنایتــکار، خصومت ورزی هــای ایــن رژیــم را روشــن تــر ســاخت. هــم مجموعــه کاملــی از تحریم هــا بــی شــک وزارت خزانــه داری آمریــکا قبــا را علیــه اعضــا و نهادهــای زیــر مجموعــه ســپاه اعمــال کــرده بــود و اقــدام اخیــر تأثیــر عملیاتــی چندانــی نخواهــد داشــت امــا آنچــه مشــخص اســت اینکــه آن هــا بــه دنبــال ابعــاد روانــی و رســانه ای اقــدام خــود هســتند تــا صــف متحــدان ضــد ایرانــی خــود را منســجم تر کننــد، غافــل از اینکــه همچــون گذشــته دچــار اشــتباه شــده و اعتبــار سیاســت آن هــا در برخــورد بــا موضــوع تروریســم نــزد دیگــر کشــورها و افــکار عمومــی بین المللــی به ویــژه منطقــه غــرب آســیا خدشــه دارتر می شــود. دفتــر تبلیغــات اســلامی حــوزه علمیــه قم با گرامی داشــت یاد و خاطره شــهدای مدافــع حــرم و یــادآوری نقــش مثبــت و حیاتــی ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی در مبــارزه علیــه تروریســم به ویــژه گــروه تکفیــری داعــش در تمــام منطقــه از جملــه ســوریه و عــراق، اقــدام دولــت آمریــکا در تروریســتی خوانــدن ســپاه را بــه شــدت محکــوم کــرده و واکنــش عالمــان و مبلغــان دینــی جهــان اســلام و اقــدام متقابــل و منطقــی تمــام نهادهــا و دســتگاه هــای ذیربــط بــه ایــن اقــدام مذبوحانــه را خواســتار اســت