دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ /۱۰ صفر ۱۴۴۲

مسیر

بازدید معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی از گروه های تبلیغی جهادی مقابله با کرونا