شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ /۱ صفر ۱۴۴۲

مسیر

لحظۀ سقوط و توقف مؤمن