جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۵ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

نشست تخصصی نخبگان تبلیغی با موضوع "رابطه متقابل اقتصاد و التزام به باورهای دینی"