جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹ /۱۴ رجب ۱۴۴۲

مسیر

حماسه حسینی جلد۲

این نرم افزار حاوی جلد دوم از کتاب حماسه حسینی اثر استاد مطهری می باشد.

مطالب مرتبط:

-حماسه حسینی جلد ۱
-حماسه حسینی جلد۳

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
Binary Data حماسه حسینی جلد ۲- اندروید۱.۹۷ مگابایت