يكشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ /۲۸ جمادى الآخر ۱۴۴۱

مسیر

نرم افزار نهج البلاغه جوان

نرم افزار نهج البلاغه جوان

نرم افزار نهج البلاغه جوان 

عناوین اصلی کتاب شامل:

فهرست مطالب؛
اَلاِْهْداءِ؛
متن تائیدیه حضرت آیه اللّه مرتضی مقتدایی؛
مقدمه؛
تدوین نهج البلاغه و پیشینه آن؛
چگونگی تدوین نهج البلاغه از زبان سیّد رضی؛
زندگی نامه سید رضی؛
تحصیلات سید رضی؛
ترجمه نهج البلاغه؛
ترجمه و شرح نهج البلاغه،
فیض الاسلام؛
و...

موضوع نرم افزار: