شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار مدیریت بانکداری

نرم افزار مدیریت بانکداری

عناوین اصلی کتاب شامل:

در جا زدن دولت الکترونیک در ایران؛
تعریف ATM؛
ساختار سازمانی بانک در مسیر تحول؛
سرنوشت بانک هادر گرو فیل کیفیت؛
نقش مثلث بانک، مشاور و مجری در برون سپاری سیستم بانکی؛
بانکداری الکترونیکی زیر ساخت تجارت نوین؛
شناسنامه بانکداری اسلامی در جهان؛
درآمدی بر قرارداد استصناع؛
مبانی فقهی و حقوقی بانکداری اسلامی؛
بانکداری سوئیس؛
و...
 

ارتباط در ایتا