چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ /۱۱ ربيع الأول ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار دولت رجایی و جنگ ایران و عراق

نرم افزار دولت رجایی و جنگ ایران و عراق

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛
آغاز جنگ؛
دیدگاه ها و مواضع رجائی درباره جنگ و نیروهای نظامی؛
سیاست داخلی دولت رجائی در قبال جنگ؛
سیاست خارجی دولت رجائی در قبال جنگ؛
جمع بندی و نتیجه گیری؛
پاورقی