شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

علی روح اللهی خراسانی
بدون تردید امروز در شهر قم که به عنوان مرکز اصلی تولید فکر دینی به شمار می آید، کمتر محققی به ارزش استفاده از اینترنت و وبلاگ پی نبرده است. و تقریبا اغلب اندیشمندان یکی از ...

منبع: ره آورد نور، ش۱۲

فایل ضمیمه: 
ارتباط در ایتا