مسیر

تعریف جرم (۲)

دومین قدم، رکن مادی است ؛ یعنی عملی را که قانون جرم تعیین کرده در عالم خارج به مرحله ظهور برسد ؛ حتی عمل هرچقدر هم زشت باشد؛ ولی اگر جرم انگاری نشده باشد مجازاتی ندارد. سومین قدم، رکن روانی است؛ یعنی مرتکب در ارتکاب عمل خلاف قانون ، اولا علم داشته باشد؛ ثانیا عمد داشته باشد؛ ثالثا قصد داشته باشد؛ رابعا انگیزه داشته باشد، یعنی داعی باشد. رکن روانی بسیار پیچیده است. وقتی این سه قدم رو انجام داد جرم به حساب می آید ؛ مثلا دروغ گناه است ولی چون در قانون نیامده در محکمه مجازات ندارد.

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۴.۹۵ مگابایت